အလိုရွိသည္။

ေလးစားတန္ဖိုးထားရပါေသာ ျမန္မာဟိုမိုပါတီသို႔လာေရာက္လည္ပတ္ၾကသူမ်ားခင္ဗ်ား
- ျမန္မာဟိုမိုပါတီဆိုေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ညီညြတ္ႏိုင္ေစေရးအတြက္Resolution ေကာင္းမြန္ေသာ ျမန္မာNacked ဓါတ္ပံုႏွင့္ဗီဒီယိုမ်ား အထူးလိုအပ္လွ်က္ရွိပါသည္။ -ကိုယ္ပိုင္ရုိက္ကူးထားေသာပံုမ်ားရွိပါကကူညီေစလိုပါတယ္။ -ဓါတ္ပံုႏွင့္ဗီဒီယိုမ်ား ရိုက္ကူးရန္ အခက္အခဲရွိပါက ျမန္မာဟိုမိုပါတီမွ အခမဲ့ကူညီရိုက္ကူးေပးပါမည္။
-အခေၾကးေငြရယူရိုက္ကူးလိုပါကလည္း ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

အထက္ပါ ကိစရပ္မ်ားအားလံုးအတြက္ dan69.ln@gmail.com သို႔တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။